Референци

8. Набавувач: ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро материјали

       Број и година на договор: 02-908/10 од 07.08.2007

7. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на резервни делови на возила и пумпи

       Број и година на договор: 03-670/1 од 16.08.2007

6. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка и испорака на ситен инвентар и потрошен материјал

       Број и година на договор: 04-319/1 од 04.07.2007

5. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на разни алати

       Број и година на договор: 05-565/4 од 02.07.2007

4. Набавувач: ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“-Прилеп

       Назив на договор: Набавка и испорака на електро материјали, водоводен потрошен материјал и браварија

       Број и година на договор: 03-394/8 од 07.09.2006

3. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка и испорака на ситен инвентар

       Број и година на договор: 04-184/1 од 08.06.2006

2. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка и испорака на ситен инвентар и потрошен материјал

       05-151/2 од 15.05.2006

1. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Купопродажба на материјали за улично осветлување

       Број и година на договор: 03-987/8 од 12.09.2005