Референци

88. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на објект-конференциска сала во ЈОУ градска библиотека Борка Талески Прилеп

       Број и година на договор: 03-265/11 од 11.02.2013

87. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на електро и други материјали за подршка на културни манифестации како и набавка и вградување на новогодишни украсни материјали за Нова година

       Број и година на договор: 03-3061/12 од 30.11.2012

86. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Годишно одржување на фонтани

       Број и година на договор: 05-14/1-72/8 од 05.11.2012

85. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Поправка и одржување на друга опрема-одржување на јавно осветлување на територијата и за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2608/12 од 09.11.2012

84. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на други објекти , изведба на фонтана

       Број и година на договор: 03-385/12 од 27.03.2012

83. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро и други материјали за јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-610/12од 20.04.2012

82. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изведување на градежни работи, реконструкција на спортски игралишта(набавка, испорака и монтажа на вештачка трева)

       Број и година на договор: 03-648/19 од 03.05.2012

81. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на електрична инсталација на фонтана „Александрија“ Прилеп

       Број и година на договор: 05-14/1-48/7 од 21.10.2011

80. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Партерно уредување на парковски површини и паркинг простори

       Број и година на договор: 05-1480/1 од 05.10.2011

79. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изведба на бунарско построение, набавка и монтажа на материјали за водоводна мрежа во с.Старо Лагово

       Број и година на договор: 03-837/9 од 23.05.2011