Референци

78. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Поправка и одржување на друга опрема (Набавка на услуги за одржување на јавно осветлување) на тгериторијата и за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1079/12 од 22.07.2011

77. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на други материјали(набавка на електро и други материјали за јавно осветлување) за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1078/9 од 22.07.2011

76. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка и монтажа на електро материјали како и изведба, изградба на јавно осветлување за потребите и на територијата на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1518/12 од 30.09.2011

75. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка,испорака и монтажа на длабински потопни пумпи и потопни дренажни пумпи за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2004/9 од 09.11.2011

74. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на на други материјали (набавка и вградување-монтажа на новогодишни украсни материјали по повод пречекот на Новата 2012 година)

       Број и година на договор: 03-2296/11 од 20.12.2011

73. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на услуги за монтирање и поправка на сообраќајни знаци за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2209/27 од 16.12.2010

72. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изведба на сообраќајни портали за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2209/31 од 16.12.2010

71. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Поправка и одржување на друга опрема-одржување на јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-780/11 од 10.05.2010

70. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на јавно осветлување на локација пред Дом на културата Марко Цепенков во град Прилеп (луминисценција и партерно уредување на плоштад)

       Број и година на договор: 03-872/10 од 02.05.2010

69. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка и вградување на електро материјали за празнично-новогодишно украсување

       Број и година на договор: 03-3249/9 од 25.12.2009