Референци

68. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на партерно уредување и јавно осветлување на локација плоштад Марко Цепенков Прилеп

       Број и година на договор: 03-3042/9 од 22.12.2009

67. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на партерно уредување и јавно осветлување на дел од парковска површина пред нова зграда, седиште на ЕЛС Прилеп

       Број и година на договор: 03-3084/9 од 21.12.2009

66. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на јавно осветлување на локација „Павел Шатев“ и „Победа“ во град Прилеп

       Број и година на договор: 03-124/15 од 03.04.2009 Анекс на договор бр. 03-124/16 од 12.06.2009

65. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на јавно осветлување на локација кај Паркот пред објектот ТППЕ Прилеп, нас.Бончејца во град Прилеп

       Број и година на договор: 03-482/8 од 17.03.2009

64. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка и монтажа на Урбана опрема-метална ограда, канделабри и електро материјали на локација Потпорен ѕид Рид Прилеп

       Број и година на договор: 03-455/8 од 17.03.2009

63. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на јавно осветлување на локација Парк пред Основен суд Прилеп

       Број и година на договор: 03-125/10 од 04.03.2009

62. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на капацитети во енергетиката (изградба на јавно осветлување на локација пред градска Бања во град Прилеп)

       Број и година на договор: 03-2823/9 од 29.12.2008

61. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Одржување на други градби (вертикална сигналиација семафори и сообраќајни знаци)

       Број и година на договор: 03-2210/9 од 04.11.2008

60. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Услуги за одржување на јавно осветление

       Број и година на договор: 03-2209 од 04.11.2008

59. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на капацитети во енергетиката-Изградба на јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-988/10 од 09.06.2008