Референци

58. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на др.објекти-јавно осветлување и енергетика

       Број и година на договор: 03-509/10 од 15.04.2008

57. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на капацитети во енергетиката

       Број и година на договор: 03-31/4 од 22.01.2008

56. Набавувач: ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“Прилеп

       Назив на договор:Набавка и монтажа на материјал и опрема за електрика во новиот објект од инфективно одделение, одделение за физикална терапија и други пратечки содржини

       Број и година на договор: 03-10/289 од 22.12.2007

55. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на капацитети во енергетиката, изградба на ННМ за јавно осветлување Варош

       Број и година на договор: 03-1489/10 од 23.08.2007

54. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на наиско напонска мрежа

       Број и година на договор: 08-1727/11 од 28.09.2007

53. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на наиско напонска мрежа

       Број и година на договор: 14-1489/9 од 20.08.2007

52. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Јавно осветлување и реконструкција на територијата на Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-141/7 од 02.02.2007

51. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Одржување на јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-97 од 24.01.2006

50. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на материјал и услуги за поставување на лизгалиште

       Број и година на договор: 03-63/12 од 13.02.2013

49. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на сообраќајни знаци

       Број и година на договор: 03-304/38 од 11.03.2013