Референци

38. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на резервни делови за контињери за потребите на ЈКП Комуналец Прилеп

       Број и година на договор: 05-16000/1 од 19.10.2011

37. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на техничка и видео опрема за опремување на канцелариски простории во новиот објект на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1696/9 од 05.10.2011

36. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка и монтажа на електро материјали како и изведба, изградба на јавно осветлување за потребите и на територијата на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1518/12 од 30.09.2011

35. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на конец за грбни косилици

       Број и година на договор: 05-1426 од 26.09.2011

34. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро материјали

       Број и година на договор:05-14/1-23/8-1 од 12.09.2011

33. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на други материјали(набавка на електро и други материјали за јавно осветлување) за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-1078/9 од 22.07.2011

32. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на сообраќајни знаци

       Број и година на договор: 03-1352/3 од 14.07.2011

31. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на потопни пумпи

       Број и година на договор: 05-855/1 од 14.10.2010

30. Набавувач: Општина Чашка

       Назив на договор: Набавка на нови штедливи светлосни тела за улично осветлување во Општина Чашка и замена на постојните светлосни тела

       Број и година на договор: 02-777/34 од 30.08.2010

29. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро материјали

       Број и година на договор: 05-14/1-32/6-1 од 15.07.2010