Референци

28. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на ситен инвентар и потрошен материјал

       Број и година на договор: 03-420/1 од 05.07.2010

27. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на конец за грбна косилица по урнек

       Број и година на договор: 05-241/1 од 11.06.2010

26. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на клима уреди со монтажа

       Број и година на договор: 04-431/1 од 02.03.2010

25. Набавувач: ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп

       Назив на договор: Набавка на стока

       Број и година на договор: 03-1003/2 од 01.09.2009

24. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на потопни пумпи

       Број и година на договор: 05-714/1од 06.07.2009

23. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на водоводни црева и приклучни елементи

       Број и година на договор: 05-713/1од 06.07.2009

22. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка наситен инвентар и потрошен материјал

       Број и година на договор: 05-699/1од 02.07.2009

21. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на пумпи и електромотори за пумпи

       Број и година на договор: 05-14/1-14/9 од 01.07.2009

20. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на контењери за отпад

       Број и година на договор: 04-238/1од 03.04.2009

19. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на други материјали (набавка на електро и др. Материјали за јавно осветлување)

       Број и година на договор: 03-279/11 од 17.03.2009