Референци

18. Набавувач: ЈЗУ Општа болница Прилеп

       Назив на договор: Набавка на потрошен водоводен материјал

       Број и година на договор: 03-882/8 од 05.11.2008

17. Набавувач: ЈЗУ Општа болница Прилеп

       Назив на договор: Набавка на потрошен електро материјал

       Број и година на договор: 03-883/7 од 05.11.2008

16. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро и други материјали за новогодишно празнично украсување

       Број и година на договор: 03-2325/10 од 04.11.2008

15. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Mатеријали за јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-989/10 од 09.06.2008

14. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на ситен инвентар и потрошен материјал

       Број и година на договор: 04-560/1 од 25.06.2008

13. Набавувач: ЈКП Водовод и канализација Прилеп

       Назив на договор: Набавка на стоки

       Број и година на договор: 05-14/5 од 30.05.2008

12. Набавувач: ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“Прилеп

       Назив на договор: Испорака на потрошен водоводен материјал

       Број и година на договор: 03-544/7 од 07.09.2007

11. Набавувач: ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“Прилеп

       Назив на договор: Испорака на потрошен електро материјал

       Број и година на договор: 03-543/8 од 07.09.2007

10. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на материјали за улично осветлување

       Број и година на договор: 03-487/14 од 11.09.2007

9. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на агрегати

       Број и година на договор: 04-434 од 31.08.2007