Shërbime

Materiale për zbukurim dhe zbukurim për festa

Zbukurimi në mënyrë profesionale të qendrave, bulevardeve, objekteve publike me metodë më moderne të led teknologjisë si dhe prodhim dhe shitje të zbukurimeve energjike efektive të vitit të ri.Ateste

Dhënija e atesteve për mbrojtjen e nëntoksimit, nëntoksim rufembrojtës, atest për regullsinë e instalimeve elektrikeUjësjellës dhe kanalizim

Realizimi i ujesjellsit dhe kanalizimit për objekte publike dhe privateNdriçimi i rrugëve

Ndriçimi i rrugëve, bulevardeve, qendrave, ndriçimi i parqeve, ndriçimi i bustave, ndriçimi i tereneve sportive.Kamion ngrites - korpë

Punë dhe huazim i kamionit Ngritës - korpëTerene sportive

Projektim dhe realizim të hapësirave sportive multifunksionale me kullosë artificiale më kualitative sipas të gjitha standardevePatinazhë

Realizimi dhe montimi i patinazhëve me akull sintetik.Rekonstruim

Rekonstruimi i objekteve publike, biblioteka, kino salla dhe ura.Fontana

Projektimi dhe realizimi i fontanave të parqeve si dhe fontanava më bashkohore te ashtuquajtura "fontana të thata"

Elektro Instalime

Realizimi i instalimeve te rrymës me intenzitet të ulët dhe të lart, instalime të rrjeteve, dhe instalime rrufembrojtëse.Treni turistik

Shitja e trenave modern turistikShitje me pakicë

Shtja me pakicë të teknikës së bardhë, elektro materiale dhe materiale për ujësjellës, hekurishte dhe pjesë rezervë.Montim

Montimi i klimave dhe perdeve ajroreSinjalizimi i komunikacionit

Shitja dhe montimi i sinjalizimit të komunikacionit, semafore, pasqyra sverike.